Plannen gemeente ook voor Harkstede

De gemeente gaat vanaf nu (februari 2021) plannen starten die ook van belang zijn voor Harkstede.
Zie hier voor de volledige tekst zoals deze door de gemeente Midden-Groningen naar buiten is gebracht
De plannen vallen onder de paraplu van het plan  [Hart van Midden-Groningen] dat door onze gemeente is opgesteld.
Klik hier voor meer informatie


Project: Midden-Groningen op de kaart

Meerdere partijen werken samen aan de verbetering van de toeristische infrastructuur. Nieuwe fiets-, wandel-, ruiter- en vaarroutes nodigen uit om in Midden-Groningen erfgoed, cultuur en natuur te ontdekken. Parallel wordt gewerkt aan nieuwe arrangementen, excursies en evenementen. Zo krijgt de toeristische en recreatieve sector van Midden-Groningen een boost.

Project: Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting
Dit project is gericht op de mechanismen die een rol spelen bij de overdracht van armoede van generatie op generatie. Een opgeleide ervaringsdeskundige weet eigen ervaringen met armoede en sociale uitsluiting in te zetten in het contact, spreekt dezelfde taal, verbaal en non-verbaal, en herkent de patronen in generatiearmoede.
De ervaringsdeskundige gaat met een hulpverlener uit het sociale team en/of Kredietbank Midden-Groningen als tandem aan de slag om anders te kijken, te denken en te doen.

Project: Jongeren met Toekomst
Jongeren van 18 tot 27 jaar krijgen ondersteuning bij het oplossen van schulden en bij het grip krijgen op hun financiën. Gemeente Midden-Groningen legt met scholing en/of werk een basis voor een stabiele financiële situatie en een betere toekomst.

Project: Jongerenwerk +
Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (2019) is gemiddeld 15% van de jongeren kwetsbaar. Voor hen is het lastig om een stabiele startpositie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bemachtigen. Doel van dit project is om kwetsbare jongeren op te laten opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. Gemeente Midden-Groningen doet dit door het jongerenwerk voor jongeren van 12 tot 27 jaar substantieel te versterken.

Project: JIM-aanpak
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Natuurlijke mentoren zijn familieleden, buren en kennissen op wie je terugvalt in tijden van tegenslagen. Het blijkt dat de aanwezigheid van een natuurlijke mentor ervoor zorgt dat jongeren beter presteren op school, in hun werk, beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren. Met dit traject traint gemeente Midden-Groningen de casemanagers jeugd van de sociale teams, casemanagers onderwijs, leden uit het ondersteuningsteam sociaal team en een aantal jongerenwerkers in de JIM-aanpak.

Project: De IJsberg
Project IJsberg is er voor 5.000 huishoudens van de gemeente Midden-Groningen die zeker 25 miljoen euro aan schulden hebben. Dit zijn huishoudens met problematische schulden, die voor een groot deel niet bekend zijn bij hulpverlening. Leven in een langdurige schuldsituatie brengt allemaal bijkomende problemen met zich mee zoals stress, gezondheidsproblematiek, werkloosheid en eenzaamheid. Juist door deze stress, schaamte en schaarste zoeken deze mensen zelf geen hulp. Het is nodig om deze mensen te benaderen en ondersteuning aan te bieden.

Project: Aanpak verpauperde panden

Verspreid over de gemeente Midden-Groningen staan panden en woningen waar sprake is van zorgelijk onderhoud of verpaupering, zogenoemde ‘rotte kiezen’. Dit heeft een negatieve impact op het aanzien, de leefbaarheid en -regelmatig- de sociale veiligheid in de omgeving. Het oplossen van deze ‘rotte kiezen’ vraagt om een brede aanpak: van ondersteunen van pandeigenaren bij woningverbetering en verduurzaming, handhaving bij gevaarlijke en ongewenste situaties tot inschakelen maatschappelijke partners en het bieden van vervangende huisvesting.

Project: Bevordering van sociale veerkracht
Gemeente Midden-Groningen heeft de ambitie om sociale veerkracht in de lokale samenleving te vergroten, zodat minder professionele zorg en ondersteuning nodig is. Hiermee wil de gemeente een beweging maken van curatie (genezen) naar preventie (voorkomen). Met het project Bevordering van sociale veerkracht zet de gemeente in op de vitaliserende krachten van en rondom inwoners en willen ze verdere medicalisering tegengaan. Aandacht voor veerkracht en vitaliteit van mensen richt zich op wat wél goed gaat, wat mensen zelf kunnen en wat zij samen met hun netwerk kunnen doen om ervaren problemen en moeilijkheden aan te pakken. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en de ondersteunende kring rondom mensen groter maken.

Project: Jongeren pitchen voor hun cultuurprojecten
Veel jongeren vinden dat er in hun eigen omgeving te weinig te beleven valt en trekken naar de stad Groningen voor hun plezier en cultuurbeleving. Met dit project wil de gemeente Midden-Groningen het leefklimaat van jongeren verbeteren door hen de kans te bieden om zelf cultuurprojecten op te zetten voor en door jongeren. Daarmee ontwikkelen ze tegelijkertijd het organisatievermogen van zichzelf en bouwen ze kennis en ervaring op. Dergelijke kwaliteiten dragen bij aan eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Achterliggend is het de bedoeling om de trek uit Midden-Groningen onder jongeren te laten afnemen. Dat is positief voor de leefbaarheid en veerkracht van de gemeente. Cultuur is voor jongeren een manier om zich op allerlei niveaus te uiten.

Project: Tijd voor Toekomst
Gezamenlijk project van provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen en Groningen
Tijd voor Toekomst ontwikkelt een verrijkte schooldag: waar extra lestijd wordt geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van achterstanden. Samen met mensen en organisaties in de omgeving van de school wordt gebouwd aan een breed pakket aan activiteiten op het gebied van cultuur, wetenschap, techniek, ondernemerschap, werk, natuur, gezondheid en bewegen. Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om voor ieder kind een kansrijke en gezonde toekomst te realiseren. In de periode 2021-2023 wordt gestart op 11 scholen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen.